Stand van zaken van het windmolenproject:

> De coöperatie Samen Energie is opgericht, we zijn dus nu een echte organisatie.

>  Een relatief harde toezegging van de gemeente voor de locatie achterop de Isselt is ontvangen.

> De business case is opgesteld.

> We kunnen starten met het vervolg van de voorbereiding: de onderzoeken en activiteiten die nodig zijn voor een vergunningsaanvraag.

_

Kosten van het project

De totale kosten om de twee molens te bouwen zijn begroot op ruim 10 miljoen euro. Een deel van die 10 miljoen, ongeveer 500.000 euro, moeten we uitgeven om de vergunning te kunnen aanvragen. Hieronder vallen de kosten voor het ontwerp, de leges en verschillende onderzoeken die nodig zijn om vast te stellen dat het bouwen en exploiteren van windmolens op die plek veilig en rendabel is en tot geen of geringe overlast voor de omwonenden leidt.

Financiering

De bank wil ons ongeveer 85% hiervan lenen, zodat we zelf 15% of 1,5 miljoen euro bij elkaar moeten brengen. De voorbereidingskosten zijn een onderdeel hiervan en moeten we zelf financieren. Daar kan en wil een bank ons niet meehelpen om de simpele reden dat het nog niet zeker is dat het project doorgaat zolang we geen vergunning en een definitief contract voor de locatie hebben. Het is dus nog niet zeker dat er daadwerkelijk stroom opgewekt wordt en de lening kan worden terugbetaald.

Wordt 10-tjes lid

Ons plan samengevat: lokaal eigendom van twee windmolens op de Isselt: windmolens die passen bij de locatie en de omgeving. Niet in het buitengebied maar op het industrieterrein. Voor het realiseren, hebben we draagvlak nodig. Vind je duurzame energie belangrijk, steun ons plan: Wordt tientjeslid en/of meld je aan als potentiële Molenaar.

Molenaars

Als je besluit mee te doen en wilt investeren in de windaandelen, word je Molenaar. Er zijn twee soorten Molenaars, de gewone Molenaars en de Vroege Molenaars. Vroege Molenaars investeren nu terwijl het nog niet zeker is dat het project doorgaat en gewone Molenaars investeren later als dat wel zeker is.

De voorwaarden voor beide Molenaars komen later aan de orde, eerst willen we duidelijk maken welke risico’s jullie lopen dat de lening en de rente niet betaald kunnen worden.

Risico’s

Tot het moment dat de bouwvergunning binnen is lopen we het risico dat het project geen doorgang kan vinden omdat de vergunning mogelijk niet verleend wordt.  Redenen hiervoor kunnen zijn door rechters geaccepteerde bezwaren van omwonenden of het niet kunnen voldoen aan criteria uit wetgeving of richtlijnen.

Na het verlenen van de vergunning lopen we nog het risico dat we onvoldoende geld kunnen lenen om de bouw te bekostigen of dat de bouwkosten zoveel hoger worden dat we daarmee over de grenzen van de business case heen gaan.

Ten slotte zijn onder invloed van Corona de energieprijzen de laatste maanden nogal gedaald. Dit heeft gevolgen voor de verwachte opbrengsten van de opgewekte energie. In principe beschermt de  SDE (subsidieregeling duurzame energie) ons tegen schommelingen van de energieprijs, maar de huidige regeling loopt af en de voorwaarden van de nieuwe regeling zijn nog niet bekend.

Kansen

Wij, de initiatief groep, zetten ons nog steeds vol in om de windmolens te realiseren, omdat wij ook de kansen zien.

De overheid heeft zich als doel gesteld dat in 2030 49% van de uitstoot broeikasgassen te verminderen. Amersfoort wil in 2030 energieneutraal zijn. Door in te zetten op duurzame energie, opgewekt met projecten als het onze. Daarom geloven wij dat de nieuwe SDE regeling ons zal helpen bij het rond krijgen van de business case.

De  gemeente helpt ons in woord en daad bij het bereiken van het doel, de realisatie van twee windmolens die groene energie opwekken voor circa 4.000 Soesterkwartierse / Amerfoortse gezinnen, omdat ook zij gelooft in de haalbaarheid daarvan.

Daarnaast hebben wij het vertrouwen dat de bevolking van het Soesterkwartier / Amersfoort dit initiatief steunt en ons zal helpen met de financiering zodat, als het project eenmaal draait, we de opbrengsten kunnen gebruiken voor het Gebiedsfonds. Lees meer

Laat weten of je Vroege Molenaar, Molenaar en/of 10-tjes lid wilt worden!

——————————–
Wordt 10-tjes lid

——————————
Vroege Molenaar

———————
Molenaar

Formulier Vroege Molenaar, Molenaar, 10-tjes lid

Word ‘Molenaar voor de toekomst’.

Met het ondertekenen van een ‘certificaat’ geeft u aan eventueel belangstelling te hebben ons project financieel met een windaandeel te ondersteunen. Uw steun waarderen wij zeer en u wordt één van de ruim honderd toekomstmolenaars die ons plan al steunen.

Vroege Molenaars gezocht!

Nu, vandaag, zoeken wij dus Vroege Molenaars die bereid zijn in totaal 500.000 euro te lenen aan de coöperatie, zodat wij de voorbereiding tot aan de vergunning kunnen volbrengen.

Zoals gezegd zijn er risico’s die ertoe kunnen leiden dat we je geld en de rente niet kunnen terugbetalen. Ook zijn er kansen die ertoe kunnen leiden dat we je zelfs iets meer kunnen terugbetalen.

Wij denken aan 500 mensen die de coöperatie elk 1.000 euro lenen tegen een rente van 4% à 5% per jaar als het project doorgaat en met een risicopremie die we toekennen op het moment dat het project doorgaat, dus als de vergunning is verleend en de financiering rond is. Meer of minder per persoon mag natuurlijk altijd.

Over de hoogte van de risicopremie willen we graag jullie mening horen, is 10% voldoende of moet dat 20% zijn of misschien zelfs 50%? Lees meer

Later als het project doorgaat zoeken we nog meer Molenaars die ook meefinancieren. Voor nu is het belangrijk dat je je realiseert dat je je geld ook kunt kwijtraken, dus willen we dat je alleen meedoet met geld wat je makkelijk kunt missen.

Meebeslissen

Zoals gezegd de coöperatie is opgericht. Een coöperatie heeft leden die via de ledenvergadering kunnen meebeslissen over alle belangrijke besluiten van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie voert die besluiten dan uit. Lees meer