In het kort
Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens van onze relaties. Voor contacten en administratieve doeleinden bewaren we naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen en beschermd alsof het onze eigen gegevens zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Contactgegevens
We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

https://soesterwijkwiek.nl
info@soesterwijkwiek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze kinderen toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Soesterwijkwiek verwerkt voormelde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contacten onderhouden met geïnteresseerden voor windenergie.

Soesterwijkwiek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, die gevolgen kan hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Soesterwijkwiek bewaart voormelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren. Op verzoek worden persoonsgegevens verwijderd, met inachtneming van de mogelijk toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soesterwijkwiek verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (zoals onze websitebeheerder en/of accountant) sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soesterwijkwiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soesterwijkwiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soesterwijkwiek.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soesterwijkwiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@soesterwijkwiek.nl.