Vragen over de Soesterwijkwiek

Dat is een goede vraag. Windmolens zijn immers door hun omvang best een grote ingreep in het landschap. Ze zorgen ook voor geluid en schaduw. Toch zijn er goede argumenten om het wél te doen:

  • We kunnen op deze manier zélf eigenaar worden van de molens en dat maakt dat we met elkaar het beleid kunnen bepalen én zelf kunnen beschikken over de opbrengsten.
    Het geld vloeit dus niet naar onzichtbare aandeelhouders ver weg, maar naar de directe omgeving. Daar kunnen we met elkaar mooie dingen voor realiseren!
  • Doordat de molens dichtbij staan vormen ze een relatief kleine belasting voor het elektriciteitsnet. Er is minder verlies door lange kabels en een kleiner risico op stroomstoringen doordat de ‘slagaders’ en knooppunten van het landelijke net minder worden belast.

De overlast van windmolens beperken we door de plek heel zorgvuldig te kiezen. Er zijn veel onderzoeken nodig voordat zo’n plek echt wordt geaccepteerd door de overheden, en terecht.
Voor onze locatie geldt dat er al jaren allerlei onderzoeken lopen of het verantwoord is hier molens te bouwen. Tot nu toe altijd met positief resultaat. Daarnaast is het door goede aansturing van de windmolen mogelijk de overlast sterk te verminderen met bijvoorbeeld een slagschaduwregeling en een geluidsregeling. Deze maatregelen zijn al in ons businessplan verwerkt.

Wij zien twee belangrijke doelen voor de windmolens: ten eerste natuurlijk de productie van duurzame energie. Een tweede doel is het genereren van geld om nieuwe initiatieven in de regio mogelijk te maken. Daarbij willen we nadrukkelijk ook de mensen betrekken die niet in staat zijn om financieel mee te doen aan de windmolens. We streven ernaar ieder jaar tenminste 10.000 Euro in dit fonds te kunnen storten. Na 15 jaar (alle schulden zijn dan afbetaald) kan dit bedrag vast sterk groeien.
De keuze welke projecten we uit het gebiedsfonds ondersteunen, maken we met elkaar: iedere molenaar, ieder lid van de coöperatie kan voorstellen doen en mee besluiten.
Dit gebiedsfonds is vanaf het begin van het project een speerpunt geweest. Inmiddels is het ook een wettelijke vereiste voor windprojecten op land. Om aan de eisen te voldoen, moet in ons geval jaarlijks dit bedrag van €10.000 worden gereserveerd.

Nu en in 2021 zijn we bezig met de laatste voorbereidingen: er lopen nog onderzoeken over veiligheid en overlast. Er wordt gewerkt aan vergunning en onderhandeld over contracten en grondaankoop. Er zijn gesprekken met het waterschap, met Stedin over de aansluiting op het net en met afnemers van de stroom. Ook zoeken we de mensen op die het dichtst bij de molens wonen om te spreken over alle maatregelen die we treffen om de overlast tot een minimum te beperken.
En natuurlijk werken we hard aan de werving van molenaars: de mensen die de molens mogelijk maken.

We gaan ervan uit dat de bouw in 2022 – 2023 kan starten. Een onzekere factor is de beschikbaarheid van de molens, de markt is op dit moment overspannen waardoor de levertijd lang is. Ook zal er tijd genomen worden voor eventuele bezwaarprocedures.

De stekker gaat er begin 2024 in. Vanaf dat moment stroomt de Soesterwijk-windenergie.

Er wordt door het KNMI heel goed gekeken naar de gemiddelde windsterkte over de afgelopen jaren (en langer). Daaruit blijkt dat het harder waait aan de kust, dat spreekt voor zich. Maar ook in de regio Amersfoort kan voldoende windenergie worden geoogst. Wel moet de molen hoger zijn dan een molen aan de kust om dezelfde opbrengst te halen. Op grotere hoogte waait het namelijk harder, vooral in een omgeving met veel bos of veel gebouwen zoals hier. En die hoogte is voor onze molens heel belangrijk, want 2 x zoveel wind levert 8 x zoveel energie op!

Daar spelen drie belangrijke factoren mee:
In de eerste plaats willen we een sluitende businesscase, waarmee we bedoelen dat er geen verlies, het liefst wat winst wordt gemaakt. Want winst kan worden geïnvesteerd in zinvolle projecten en dat is één van de doelen van het project.
Dalende subsidies en een dalende stroomprijs zijn op zichzelf positieve ontwikkelingen, maar zorgen er wel voor dat het lastiger wordt om geld te verdienen met windenergie. Deze dalende inkomsten moeten worden gecompenseerd door méér stroom op te wekken. Dat kan door de molens groter én hoger te maken. Hoe hoger, hoe meer wind immers. En grotere wieken zijn gunstig omdat de opbrengst met grote sprongen omhooggaat als de lengte van de wieken toeneemt. Grotere wieken zijn weliswaar wat duurder, maar de opbrengst ervan groeit véél meer. Dat maakt dus dat we met bescheiden extra investeringen veel meer energie opwekken.
Een tweede factor die een rol speelt is dat windmolens door veel mensen worden gezien als storende elementen in het landschap. Om die reden is het (politieke) streven om een beperkt aantal molens toe te staan. Om tóch voldoende windenergie te oogsten, moeten die molens onvermijdelijk groter worden. Het goede nieuws is: nieuwe technieken maken steeds grotere en efficiëntere molens mogelijk. We zien dit in de praktijk: tussen 2000 en 2013 is het aantal windmolens in Nederland gelijk gebleven, terwijl de opgewekte windenergie fors steeg.
Een derde factor is een mooie bijkomstigheid: een grotere molen levert een grotere bijdrage aan de CO2 reductie: hij levert meer CO2-vrije stroom voor relatief weinig extra grondstoffen en productie capaciteit die nodig is om de molen te bouwen. Hij is dus gunstig voor ons streven om klimaatverandering tegen te gaan.

De afstand tot woningen in het Soesterkwartier is 1 kilometer of meer.
De afstand tot de rand van Hoogland en het Meander Medisch Centrum is 1,3 km (iets minder tot de parkeergarage).
Er is een klein aantal woningen dat, verspreid over het gebied, op kortere afstand ligt. De bewoners hiervan zullen zo mogelijk worden gecompenseerd. We realiseren ons dat dit voor deze mensen een hele lastige kwestie is. Om die reden hebben we hen al in 2015 en in 2018 zoveel mogelijk persoonlijk bezocht om ze te informeren. In de zomer en najaar van 2020 gaan we weer met hen in gesprek.

Dat kan ten dele: we kunnen geen kabels leggen naar alle belangstellenden, maar we werken wel aan mogelijkheden om huishoudens en bedrijven in de regio stroom af te laten nemen van de molens. Je kunt het vergelijken met jouw energiecontract: als je groene stroom afneemt, betekent dat niet dat jouw kabel naar een zonneveld of windmolen gaat. Wel is de energieleverancier verplicht om de groene stroom in het landelijke net te stoppen die jij afneemt.

We onderzoeken verschillende opties, waarbij zogenaamde ‘certificaten van oorsprong’ er één is. Zodra hier meer over bekend is, laten we het weten.